UCHWAŁA NR XLII/315/2017

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

  • § 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXIII/168/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. stanowiącym Statut Miejskiego Centrum Usług Wspólnych wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3)  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stanisława Staszica 12, 64-800 Chodzież,”;

2) w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. e skreśla się wyrazy "i gimnazjów";

3) w § 2 ust. 2 pkt 3 dodaje się lit. "g" w następującym brzmieniu:

„g)  Dokonywanie aktualizacji podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w celu realizacji obowiązku publikacji tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.”.

  • § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.