UCHWAŁA NR XXIII/168/2016

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży na Miejskie Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu.

 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.), art. 10a, pkt. 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • § 1. Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży powołany Uchwałą Nr II/7/96 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 marca 1996r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży otrzymuje nazwę „Miejskie Centrum Usług Wspólnych".
 • § 2. Miejskiemu Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży nadaje się statut, określający organizację wewnętrzną i zasady jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do uchwały.
 • § 3. Traci moc Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży zmieniona Uchwałą Nr XVIII/125/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2015r.
 • § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
 • § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2016

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Statut

Miejskiego Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • § 1. 
 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Centrum jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej w  Chodzieży.
 2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.
 3. Podstawę prawną funkcjonowania Zespołu stanowią:.

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.),

5) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

6) niniejszy statut

 1. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą:

Miejskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież

 

Rozdział 2.

Zadania i zakres działania Centrum

 • § 2. 
 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych zwane dalej Centrum, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży i zapewnia obsługę finansową, księgowo - rachunkową, sprawozdawczą oraz administracyjno – organizacyjną wymienionym jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanymi dalej „jednostkami obsługiwanymi”:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież,

3) Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież,

4) Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami Piątki”, ul. Władysława Reymonta 25, 64-800 Chodzież,

5) Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Gontyniec” ul. Strzelecka 17, 64-800 Chodzież,

6) Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież.

 1. Do zadań Centrum w zakresie obsługi Centrum i jednostek obsługiwanych należy m.in.:

1) Obsługa finansowa i księgowo-rachunkowa:

 1. a) prowadzenie kont: dochodów i wydatków budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kont związanych z programami unijnymi,
 2. b) prowadzenie rachunkowości na podstawie dowodów księgowych odrębnie dla każdej jednostki, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami szczególnymi za wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji na podstawie spisu z natury,
 3. c) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
 4. d) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzgodnienia i weryfikacji sald,
 5. e) pomoc w opracowaniu na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej projektów i planów finansowych oraz zmian,
 6. f) obsługa finansowo - księgowa działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym byłych pracowników (emerytów i rencistów),
 7. g) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz odprowadzanie innych należnych składek obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, PFRON itp.,
 8. h) prowadzenie obsługi kasowej Centrum,
 9. i) prowadzenie obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych,
 10. j) organizacja i prowadzenie spraw w zakresie ewidencji i inwentaryzacji majątku drogą spisu z natury oraz czynności inwentaryzacyjnych składników majątku Centrum,
 11. k) monitorowanie prawidłowości przebiegu wykonania zatwierdzonych planów finansowych,
 12. l) przygotowanie okresowych, rocznych analiz z wykonania budżetu oraz dokonywanie bieżącej oceny realizowanych zadań i wydatków,
 13. m) dokonywanie przelewów za pośrednictwem elektronicznego systemu I Biznes,
 14. n) opracowywanie projektów szczegółowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz i innych dokumentów dotyczących spraw finansowych i księgowo – rachunkowych,
 15. o) prowadzenie obsługi finansowej mieszkań znajdujących się w zarządzie kierowników jednostek obsługiwanych.
 16. p) prowadzenie rejestru VAT.

2) Obsługa administracyjno - organizacyjna:

 1. a) obsługa administracyjno – techniczna i pomoc w zakresie wskazywania regulacji prawnych dyrektorom jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia spraw osobowych, pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników,
 2. b) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników,
 3. c) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych i Centrum,
 4. d) prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i wynagradzania,
 5. e) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
 6. f) naliczanie składek obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, PFRON, itp.,
 7. g) potrącanie i odprowadzanie grupowego ubezpieczenia pracowników,
 8. h) sporządzanie list na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej wypłaty świadczeń związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 9. i) organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z inwestycjami, remontami, dostawami i usługami jednostek obsługiwanych
 10. j) prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych Centrum,
 11. k) organizacja i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej pracy,
 12. l) organizacja, współpraca oraz prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych w ramach programów zewnętrznych i projektów unijnych,
 13. m) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
 14. n) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Centrum,
 15. o) zapewnienie obsługi prawnej,

3) Realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego a zleconych do prowadzenia Miejskiemu Centrum Usług Wspólnych, w szczególności:

 1. a) organizowanie i zapewnienie dowozu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, gimnazjów i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, rozliczanie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych oraz wynajem samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży do placówek i organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie obsługi jednostek oświatowych,
 2. b) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 3. c) analiza projektów organizacji placówek oświatowych w oparciu o założenia budżetowe na dany rok kalendarzowy oraz obowiązujące przepisy resortowe w zakresie obsługi jednostek oświatowych,
 4. d) opiniowanie aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych w zakresie obsługi jednostek oświatowych,
 5. e) realizacja zadań związanych z bezpłatnym przekazaniem podręczników i ćwiczeń dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w zakresie obsługi publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – szkół podstawowych i gimnazjów,
 6. f) sporządzanie zbiorczego zestawienia sprawozdawczości systemu informacji oświatowej dla Gminy Miejskiej w Chodzieży za organ prowadzący w zakresie obsługi jednostek oświatowych,

4) Prowadzenie obsługi finansowo - księgową międzyzakładowej pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej.

5) Wykonywanie innych zadań w zakresie prowadzonej działalności przekazanych we właściwym trybie.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja Centrum

 • § 3. 
 1. Organem założycielskim Centrum jest Gmina Miejska w Chodzieży.
 2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta Chodzieży.
 3. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
 4. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Chodzieży.
 5. Dyrektor w imieniu Centrum dokonuje wszelkich czynności w zakresie prawa pracy, wobec pracowników Centrum.
 6. Dyrektor zrządza Centrum i reprezentuje Centrum na zewnątrz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 7. Dyrektor na podstawie porozumienia w imieniu Gminy Miejskiej w Chodzieży wykonuje czynności związane z zarządem nieruchomością wspólną przy ul. Jagiellońskiej 3.
 8. Szczegółowy zakres działania Centrum, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora Centrum.
 9. Dyrektor Centrum w celu realizacji swoich zadań współdziała z Kierownikami obsługiwanych jednostek.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

 • § 5. 
 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Centrum jest finansowane z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chodzieży. Projekt planu opracowuje Dyrektor.
 4. Centrum prowadzi rachunki bankowe odrębne dla poszczególnych dziedzin działalności oraz rachunki bankowe jednostek obsługiwanych.
 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum i jednostek obsługiwanych ponoszą: Dyrektor oraz Główny Księgowy Centrum.
 6. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do 

dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań a także sporządzania planu finansowego oraz

przeniesień wydatków w tym planie.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

 • § 6. 1 Statut ma moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.
 1. Zmiany niniejszego statutu wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży.