UCHWAŁA NR X/65/2019

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

Na podstawie art. 10a, pkt. 1, art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 12, ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

 • § 1. Ustala się Statut Miejskiego Centrum Usług Wspólnych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.
 • § 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży na Miejskie Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu.
 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr X/65/2019

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 27 maja 2019 r.

Statut Miejskiego Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • § 1. 
 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Centrum jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej w Chodzieży.
 2. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.
 3. Podstawę prawną funkcjonowania Centrum stanowią:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869),

3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351),

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018r. poz. 1260 z późn.zm.),

5) niniejszy Statut.

 1. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą:

Miejskie Centrum Usług Wspólnych
ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież

 

Rozdział 2.

Zarządzanie i organizacja Centrum

 • § 2. 
 1. Organem założycielskim Centrum jest Gmina Miejska w Chodzieży.
 2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta Chodzieży.
 3. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.
 4. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Chodzieży.
 5. Dyrektor w imieniu Centrum dokonuje wszelkich czynności w zakresie prawa pracy, wobec pracowników Centrum.
 6. Dyrektor zrządza Centrum i reprezentuje Centrum na zewnątrz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 7. Dyrektor na podstawie porozumienia w imieniu Gminy Miejskiej w Chodzieży wykonuje czynności związane z zarządem nieruchomością wspólną przy ul. Jagiellońskiej 3.
 8. Szczegółowy zakres działania Centrum, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora Centrum oraz akty prawne, na podstawie których działa Centrum.
 9. Dyrektor Centrum w celu realizacji swoich zadań współdziała z  Kierownikami jednostek obsługiwanych.

Rozdział 3.

Przedmiot działalności Centrum

 • § 3. 
 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych zwane dalej Centrum, jest jednostką budżetową Gminy 

Miejskiej w Chodzieży i zapewnia obsługę finansową, księgowo - rachunkową, sprawozdawczą oraz 

administracyjno – organizacyjną wymienionym jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanymi dalej „jednostkami obsługiwanymi”:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież,

3) Miejskie Przedszkole nr 5 „ Pod Żaglami Piątki”, ul. Władysława Reymonta 25, 64-800 Chodzież,

4) Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież,

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Stanisława Staszica 12, 64-800 Chodzież.

 1. Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

1) Obsługi finansowej, sprawozdawczej i księgowo-rachunkowej:

 1. a) prowadzenie rachunkowości na podstawie dowodów księgowych odrębnie dla każdej jednostki, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami szczególnymi za wyjątkiem przeprowadzania inwentaryzacji na podstawie spisu z natury,
 2. b) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
 3. c) przeprowadzanie inwentaryzacji drogą uzgodnienia i weryfikacji sald,
 4. d) pomoc w opracowaniu na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej projektów i  planów finansowych oraz zmian,
 5. e) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
 6. f) dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 7. g) organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej,
 8. h) prowadzenie obsługi finansowej mieszkań znajdujących się w zarządzie kierowników jednostek obsługiwanych.
 9. i) przygotowanie okresowych, rocznych analiz z wykonania budżetu,
 10. j) rozliczania środków finansowych w ramach programów zewnętrznych i projektów unijnych,
 11. k) windykacja należności,
 12. l) prowadzenie rejestru VAT.

2) Obsługi administracyjno - organizacyjnej:

 1. a) obsługa administracyjno – techniczna i pomoc w zakresie wskazywania regulacji prawnych dyrektorom jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia spraw osobowych, pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników,
 2. b) obsługa prawna,
 3. c) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników,
 4. d) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
 5. e) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,
 6. f) prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i wynagradzania,
 7. g) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno- rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,
 8. h) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno- rentowych byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych,
 9. i) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty nauczyciela,
 10. j) organizacja i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej pracy,
 11. k) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej oraz kadrowo- płacowej przewidzianej ustawami,
 12. l) prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych, dokumentów płacowych, dowodów księgowych.

3) Prowadzenia obsługi finansowo - księgowej międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

4) Prowadzenie obsługi finansowo- księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sporządzanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej list płac wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 1. Centrum obok wykonywania zadań w stosunku do jednostek obsługiwanych realizuje inne zadania będące zadaniami organu prowadzącego a zleconych do prowadzenia Miejskiemu Centrum Usług Wspólnych, w szczególności:
 2. a) organizowanie, zapewnienie dowozu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, rozliczanie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych oraz wynajem samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży do placówek i organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie obsługi jednostek oświatowych,
 3. b) rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 4. Wykonywanie innych zadań w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

 • § 4. 
 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Szczegółową organizację finansową Centrum określa polityka rachunkowości jednostki, nadana przez Dyrektora Centrum.
 3. Centrum jest finansowane z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
 4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum ponosi: Dyrektor Centrum oraz Główny Księgowy Centrum (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostek obsługiwanych ponosi: Dyrektor jednostki obsługiwanej oraz Główny Księgowy Centrum (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
 7. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań a także sporządzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 • § 5. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.