UCHWAŁA NR LI/381/2018

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i poz.2232; z 2018r. poz. 130) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXIII/168/2016 z dnia 20 czerwca 2016r. stanowiącym Statut Miejskiego Centrum Usług Wspólnych, zmienionym Uchwałą Nr XLII/315/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, skreśla się w całości zapis w paragrafie 2 ust.1 pkt 5 w brzmieniu: "5) Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Gontyniec" ul. Strzelecka 17, 64-800 Chodzież,".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.